Уважаеми Госпожи и Господа, 

На основание чл. 26 от Закона за публични предприятия и въз основа на чл. 6 от одобрените на 28.01.2021 г. от Общото събрание на акционерите – Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново кани всички заинтересовани лица да подадат в лечебното заведение оферти за избор на изпълнител, при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния годишни финансови отчети на ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново за 2022 г. 

 

ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ ПРОЦЕДУРАТА

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

До участие се допускат всички физически и/или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство. 

Постъпилите оферти трябва да съдържат: 

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит. 

 

2. Обща цена без ДДС и с ДДС в български лева, за проверка и заверка на индивидуален ГФО за 2022 г. на ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново. 

 

3. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуален годишен финансов отчет на дружеството. 

 

4. Срок на валидност на офертата – в календарни дни. 

 

5. Размер на финансово плащане. 

 

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата по критерий „най-ниска предложена цена“. 

Възложител по т. 3 от ЗОП за одобрената оферта, съгласно поканата е ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново 

Офертите следва да постъпят в писмен вид всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 16.00 ч. на 15.03.2022 г. на място в ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново, по пощата или чрез куриер в запечатани непрозрачни 

пликове на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ 1, като на лицето подало офертата се дава на хартиен носител регистрационния номер. 

Разглеждането на предложените оферти ще се извърши на 17.03.2022 г. в 10.00 ч. в кабинета на Управителя на ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, гр. Велико Търново от комисия назначена със заповед на Управителя на дружеството. 

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на лечебното заведение на 7.03.2022 г. 

Лице за контакт: г-жа Дияна Цачева – главен счетоводител на ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД – тел.: 062/64-38-59. 

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

20
мадицински спецялности
40
специалисти
15
петнадесет години с вас
7000
доволни пациенти годищно