Условия за Използване

Диагностично Консултативен Център "д-р Стефан Черкезов" предоставя доболнична медицинска помощ съобразно законовите разпоредби в Република България. Работния процес е стандартизиран и подлежи на контрол от всички компетентни държавни институции. Личните данни и Медицинската информация агрегирани в процеса на работата се използват изключително за целите на лечебния процес и последващото му остойностяване и заплащане от финансовите институции обезпечаващи осигурителния статус на всеки пациент. Агрегирани и деперсонифицирани данни могат да бъдат предоставени на държавните институции при поискване с цел статистическа обработка и провеждане на здравната популационна политика.

ДКЦ "д-р Стефан Черкезов" предоставя възможност за планиране на времето за медицинския преглед, с помощта на регистратурата или чрез интернет порталът на www.dkcvt.com. Персоналът поема ангажимент за спазване на предварително уговорения график когато е възможно. В случаите когато спазването на графика е невъзможно поради възникнал непредвиден ангажимент на медицинското лице предоставящо медицинската помощ, или настъпили обстоятелства от друг характер, персоналът поема ангажимент да уведоми ангажираните в процеса страни. Това става в първия възможен момент чрез методите предоставени от всяка от страните.

В случаи на ситуация, която възпрепятства пациента да спазва установения график за преглед, молим пациента да отмени прегледа си с телефонно обаждане на регистратурата или през порталът на www.dkcvt.com посредством предоставената с e-mail връзка за отмяна на всеки потвърден преглед. Молим да сте добросъвестни в този процес, като  имате предвид че времето е най-ценния ресурс с който разполагаме.

Тук може да се запознете с процедурата за обработка на лични данни в ДКЦ "д-р Стефан Черкезов" ЕООД съобразена с GDPR регламента на ЕС